Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in dit document de beschrijving van de wijze waarop VOF TOPMENT met voornoemde AVG omgaat.

Contactgegevens

VOF TOPMENT 

Adres: Furkabaan 81, 3524 ZA, Utrecht.

Mail: topmentacademy@gmail.com 

Tel: (+31) 624163639

KvK nummer: 78081629.

Alex Aalders is de Functionaris Gegevensbescherming van VOF TOPMENT.

Wat zijn de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om naam, (mail) adres, geboortedatum, foto’s enzovoort. Wanneer (een combinatie van) persoonsgegevens herleid kunnen worden tot een persoon, spreken we van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij onder andere mogelijkerwijs verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij onder andere in voorkomende gevallen verwerken

Doel van verwerking persoonsgegevens

Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op de zes wettelijke grondslagen uit de AVG. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie- avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken

Verwerking digitale- en internetgegevens

Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website. Onze website kan automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar onze website, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van onze website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de website en om onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming verstrekking gegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening en van onze bedrijfsuitvoering maken wij in de voorkomende gevallen gebruik van derden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren of het nakomen van een overeenkomst, dan wel om een bepaalde dienst te verrichten, of wanneer de wet dat vereist.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden onder andere navolgende cookies gebruikt:

Verwijderen van en afmelden voor cookies

Dit is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen informatie via de instellingen van uw computer verwijderen. Voor een toelichting verwijzen wij naar: deze link

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, dan wel gebeurtenissen, zullen wij deze voormelde en reeds genomen maatregelen aanpassen.

Procedure bij datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verspreiding van verwerkte persoonsgegevens. Mocht een datalek zich voordoen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, in ieder geval ook in schriftelijke vorm. Daarnaast zullen wij in voorkomende gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokken personen en instanties op de hoogte brengen. Mocht u zelf kennis dragen van een (mogelijk) datalek, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van gegeven

U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, over te dragen dan wel te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken, vragen wij u een mail te sturen naar topmentacademy@gmail.com teneinde er zeker van te zijn dat het om u gaat, zullen wij dan eerst contact met u opnemen, alvorens wij overgaan tot behandeling van uw verzoek. Op deze manier beschermen wij uw privacy. Behoudens in gevallen waarin dit volgens de wet niet mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek trachten te voldoen. VOF TOPMENT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Wijziging privacy verklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de meest actuele versie altijd in het bezit van onze klanten is. Op eerste verzoek zullen wij er zorg voor dragen dat de meest recente versie van deze Privacy Verklaring u ter hand wordt gesteld. U kunt ons telefonisch onder nummer (+31) 624163639 of per mail via topmentacademy@gmail.com bereiken.